Glidende overgang


Rammerne for glidende overgang blev godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10.10. 2016


Mål


I Kolding Kommune arbejdes der systematisk med at skabe sammenhæng i forbindelse med overgang fra dagtilbud til skole. Målet med glidende overgang er, at overgangen mellem dagtilbud og skole skal bygge på et tydeligt børneperspektiv, hvor skolen tager over, der hvor dagtilbuddet slipper. Der skal i forbindelse med GLO skabes indholdsmæssig sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet og fælles mål og læseplan for o-klasse. I de enkelte distrikter arbejdes der i professionelle læringsfælleskaber for at sikre udvikling for børnene.


Rammer

  • Ledelsen på skolen og i dagtilbuddene i skoledistriktet beskriver, planlægger og er ansvarlige for glidende overgang.

  • Skolelederen i distriktet er ansvarlig for at arbejdet iværksættes og fungerer.

  • Skole- og dagtilbudsledelsen i de enkelte skoledistrikter udarbejder i fællesskab en beskrivelse af de didaktiske overvejelser i forhold til glidende overgang. Her tages

    højde for faglig og kulturel viden fra både dagtilbud og skole.

  • Inden udgangen af september er en plan klar for det kommende års arbejde med glidende overgang. Planene er tilgængelig på NemBørn, skoleintra for medarbejdere og

    forældre samt på skolens/institutionens hjemmeside.

  • Kompetencehjulet anvendes systematisk ved overlevering af børn i udsatte positioner fra børnehave til GLO.

  • Børnehaveklasseleder, SFO-pædagoger og børnehavepædagoger indgår og deltager i GLO.

Evaluering


Ledelsen fra skoler og daginstitutioner i de enkelte skoledistrikter evaluerer i juni måned glidende overgang, med henblik på beskrivelse af kommende års glidende overgang.